Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σκοπός του μοντέλου που εφαρμόζουμε είναι η ανάπτυξη του Mediterraneo να συνυπάρχει αρμονικά με τις δραστηριότητές του για την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά, κρατώντας πάντα στο επίκεντρο, με ευθύνη και ευαισθησία, τον άνθρωπο.

Το μοντέλο Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Mediterraneo, στηρίζεται σε 4 στρατηγικούς πυλώνες:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΑ

Λειτουργούμε με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες με γνώμονα τη διαφύλαξη τόσο του εταιρικού συμφέροντος, όσο και των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας, και όλων των συνεργατών της (stakeholders). Η σύμπραξη με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες αποτελεί τον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε και συνδέεται άμεσα με τις αξίες και την εστίασή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος είναι η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Mediterraneo στην παροχή υπηρεσιών υγείας, επιδεικνύοντας πελατοκεντρικό (ασθενηκοκεντρικό), καινοτόμο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα, καθώς και αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναβάθμιση του κλάδου παροχής υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο τρόπος λειτουργίας του Mediterraneo διακρίνεται από σαφείς διαδικασίες και ανθρωποκεντρικά (ασθενηκοκεντρικά) συστήματα, τα οποία διευκολύνουν το προσωπικό στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι ένα βασικό συστατικό του κυρίαρχου στόχους μας και εκφράζεται στην πράξη με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους δικούς μας καταρχήν ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Η μέριμνα για την ασφάλεια και το «καλώς έχειν» των εργαζομένων μας είναι η κύρια προτεραιότητα της στρατηγικής μας και καθοδήγει την κοινωνική μας πολιτική. Εκτός από τους δικούς μας εργαζόμενους ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων απασχολείται έμμεσα προσφέροντας υπηρεσίες είτε σε συνεχή είτε σε περιοδική βάση. Αναδεικνύοντας την ασφάλεια ως πρώτη προτεραιότητα για το «καλώς έχειν» όλων των εργαζομένων γίνεται σαφές ότι όλη η προσπάθειά μας για την υλοποίηση των δεσμεύσεων και την εφαρμογή των εταιρικών αξιών στην πράξη είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κανένα ατύχημα σε όλες τις δραστηριότητές μας.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα πηγάζει από την εταιρική μας κουλτούρα και τις αξίες που πρεσβεύουμε, συνοδεύει δε όλες τις πράξεις μας που σχετίζονται με την κοινωνία. Λειτουργούμε σε ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον, ωστόσο μοιραζόμαστε κοινές αξίες και επιδιώξεις. Οι συνεργασίες μας συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση της κάθε κοινότητας στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Τοπικές ομάδες διαλόγου οργανώνονται και ζητείται ανατροφοδότηση από τοπικούς συνεργάτες για τα προγράμματά μας, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν και να εξεταστούν νέες ευκαιρίες σύμπραξης.

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η φροντίδα και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αποτελεί δύο από τις πιο ξεκάθαρες δεσμεύσεις του Mediterraneo.

Στο Mediterraneo, προτεραιότητά μας είναι να υπερβαίνουμε το πλαίσιο των Ηθικών και Κοινωνικών Αξιών που διέπουν μια Εταιρεία και να εφαρμόζουμε με εθελοντικό χαρακτήρα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τόσο στις συναλλαγές μας και στις δραστηριότητες του Mediterraneo, όσο και σε δράσεις ή ενέργειες που στόχο έχουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και αποβαίνουν σε όφελος της κοινωνικής οικονομίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ