Ενημέρωση Ασθενών & Εξεταζόμενων σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Το Mediterraneo Hospital σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Προσηλωμένοι λοιπόν σε αυτόν το σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους, με απόλυτο τρόπο σκοπούς, έπειτα από τη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου όπου αυτό απαιτείται. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.
 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί (παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διαχείριση ιατρικού φακέλου, ενημέρωση υπηρεσιών), ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ή/ και για την προάσπιση του έννομου συμφέροντος του Mediterraneo First Care και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης.
 3. Στο πλαίσιο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, η παροχή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού της υπηρεσίας καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Τα στοιχεία που απαιτούνται σημειώνονται στο παρόν δελτίο με αστερίσκο (*). Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τη δυνατότητα διαχείρισης των απαιτούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία δύναται να μη σας παρέχει ιατρική-οδοντιατρική συνδρομή.
 4. Τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να μεταφερθούν γνωστοποιηθούν σε τρίτους, είτε για την διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, και ιατρικών πράξεων, είτε για τη συνέχιση της επίσκεψης σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Επίσης, δύναται να μεταφερθούν γνωστοποιηθούν σε τρίτους, όπως δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, ασφαλιστική εταιρεία, φαρμακευτική εταιρεία, κτλ.
 5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της κείμενης νομοθεσίας θα αποθηκευτούν για 10 έτη και με το πέρας αυτής διαγράφονται. Κατά το εξιτήριο σας παρέχεται αντίγραφο του ιατρικού φακέλου. Το Mediterraneo First Care  στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού με τις νέες τεχνολογίες, της αμεσότερης εξυπηρέτησης και οικολογικής ευαισθητοποίησης έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του αρχείου.
 6. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για:
 • Την απόκτηση πρόσβασης, διόρθωση ή και την διαγραφή ακόμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την εναντίωση στην επεξεργασία τους.
 • Τη μεταφορά των δεδομένων.
 • Την επιβολή ανάκλησης της συγκατάθεσης οποτεδήποτε.
 • Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε σε καταγγελία για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα αιτήματα σας μπορείτε να τα υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στην Κεντρική γραμματεία και το Mediterraneo First Care θα ανταποκριθεί εντός ενός μηνός και σε περίπτωση αιτιολογημένης απάντησης εντός 2 μηνών.
 1. Στο πλαίσιο της αμεσότερης εξυπηρέτησής σας, σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία σας μπορεί να έχουν δηλωθεί στο Mediterraneo First Care  από τρίτους όπως για παράδειγμα συνεργαζόμενους με την Εταιρεία ιατρούς, άλλες Κλινικές, συνεργαζόμενες εταιρείες, όπως επίσης και από θυγατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer): Ηλείας 8-12, Γλυφάδα 16675 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 9117000, e-mail: dpo@mediterraneohospital .gr

Επικοινωνία

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer): Ηλείας 8-12, Γλυφάδα 16675 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 9117000